شروع از
$10.00 USD
ماهانه
HD1
1 CPU Core
512 MB RAM
25 GB SSD Storage
2 TB bandwidth/month
شروع از
$15.00 USD
ماهانه
HD2
1 CPU Core
1 GB RAM
35 GB SSD Storage
3 TB transfer
شروع از
$29.00 USD
ماهانه
HD3
2 CPU Core
2 GB RAM
45 GB SSD Storage
3 TB trasnfer
شروع از
$49.00 USD
ماهانه
HD4
2 CPU Core
4 GB RAM
70 GB SSD Storage
5 TB transfer
شروع از
$89.00 USD
ماهانه
HD5
4 CPU Core
8 GB RAM
90 GB SSD Storage
6 TB transfer